Seguir
Korhan Karacaoğlu
Korhan Karacaoğlu
Email confirmado em nevsehir.edu.tr
Título
Citado por
Citado por
Ano
Örgütsel sinizm kavramı ve ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. 15
HE Erdost, K Karacaoğlu, M Reyhanoğlu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 514-524, 2007
4072007
Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi örneği
K Karacaoğlu, F İnce
Business and economics research journal, 2012
2562012
Pozitif Örgütsel Davranişin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri: Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama
K Karacaoğlu, AGF İNCE
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
1752013
Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları:Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması
K Karacaoğlu, D Yörük
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 14 (3), 43-64, 2012
1532012
İşgören sessizliğinin kaynağı olarak liderlik davranışı ve örgütsel adalet algısı
K Karacaoğlu, A Cingöz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009
1362009
The impact of corporate entrepreneurship on firms’ financial performance: evidence from Istanbul stock exchange firm
K Karacaoğlu, A Bayrakdaroğlu, FB San
CCSE, 2013
1342013
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ, ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ-THE EFFECT OF TEACHER’S ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THEIR …
K Karacaoğlu, Y GÜNEY
Öneri Dergisi 9 (34), 137-153, 2010
1142010
İş yükü ve rol belirsizliğinin çalişanlarin tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi: afad örneği
K Karacaoğlu, İ Çetin
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 5 (1), 46-69, 2015
1042015
Psikolojik dayanıklılık ve psikolojik iyi olma ilişkisinde iyimserliğin aracı rolü: Hastane çalışanları üzerine bir araştırma
K Karacaoğlu, G Köktaş
İş ve İnsan Dergisi 3 (2), 119-127, 2016
852016
The effect of employee silence on organizational cynicism: A study on public employees
K KARACAOĞLU, C KÜÇÜKKÖYLÜ
Ege Academic Review 15 (3), 401-408, 2015
75*2015
Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma
K Karacaoğlu, A Anılgan
13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1225-1230, 2014
752014
KIBRIS TÜRKÜ" VE" TÜRKİYELİ" AYRIMI BAĞLAMINDA İŞYERİNDE YILDIRMA" KKTC'deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma
K Karacaoğlu, M Reyhanoğlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (4), 145-176, 2015
592015
İş-aile çatışması ve işe bağlılık ilişkisinin turizm sektöründe incelenmesi: Nevşehir bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir araştırma
O Diker, K Karacaoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2010
522010
Sağlık Çalışanlarının İşe Bağlılığa İlişkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Nevşehir İli'nde Bir Uygulama
K Karacaoğlu
The analysis of the relationships between health sector workers' attitudes …, 2005
502005
Örgütsel Sessizlik
K Karacaoğlu, A Cingöz
Örgütsel Davranışta Seçme Konular, 155-169, 2008
482008
Kurumsallaşma ın konaklama işletmelerinin
KKG sözbilen
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 2013
47*2013
Dış kaynaklardan yararlanma ve teknoloji ile ilgili dış kaynaklardan yararlanmanın Türkiye’de bankacılık sektöründe uygulamaları
K Karacaoğlu
Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001
452001
Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi: İSO 500 Büyük Sanayi İşletmesi Örneği
K Karacaoğlu
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (34 …, 2009
44*2009
Çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi: Kayseri imalat sanayi uygulaması
K Karacaoğlu, F Arslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (3), 457-476, 2013
432013
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısı: Kayseri’de Faaliyet Gösteren İmalat Sanayi İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi
K Karacaoğlu
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
432006
O sistema não pode efectuar a operação agora. Tente mais tarde.
Artigos 1–20